مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حمید حقانی, افسانه کریمی
کلیدواژه ها : مهارت - فن آوری اطَلاعات - دانشجویان مدارک پزشکی - كارشناسي ارشد مدارك پزشكي
: 7386
: 79
: 0
ایندکس شده در :
چکیده مقدَمه : بهره گیری از فناوری اطَلاعات برای افزایش کارآیی و بهره وری مناسب به سرعت در حال گسترش است. مهارت استفاده از فناوری اطَلاعات برای دانشجويان مدارک پزشکی به دلیل اهداف شغلی آنها بسيار ضرورى است، هدف این مطالعه تعیین میزان مهارت فناوری اطَلاعات دانشجويان بود.روش بررسی:این پژوهش به روش توصيفي- مقایسه ای در سال 85 برروی کليه دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی شاغل به تحصيل درچهار دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، تهران و اصفهان در محل هر دانشگاه ؛ با استفاده از چک لیست و به روش مشاهده مستقیم و مصاحبه انجام؛و براى تحلیل داده ها از آزمون کروسکال والیس استفاده شد.یافته ها : میزان مهارت فناوری اطَلاعات دانشجویان 86 درصد بود.دانشجویان کارشناسی ارشد مدرک پزشکی شهید بهشتی با 82 درصد و پس از آن ایران با 85 درصد کمترين امتیاز را در مهارت استفاده از فناوری اطَلاعات کسب کردند. آزمون کروسکال والیس نشان داد که تنها در مهارت استفاده از برنامه Excel با دانشگاه محل تحصیل با 006/ = pvalueارتباط معنی داری وجود دارد.نتیجه گیری : دانشجویان کارشناسی ارشد هر چهار دانشگاه مورد بررسی مهارت خیلی خوبی دراستفاده از فناوری اطَلاعات دارند، اما ،دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و ایران از مهارت کمتری برخوردارند.
نویسندگان: Yosef Mehdipour , Afsaneh Karimi , Ali Rahdari , علی راهداری , افسانه کریمی, یوسف مهدی پور, علی محمدپور
کلیدواژه ها :
: 11963
: 6
: 0
ایندکس شده در :
کلید واژه ها